Statistika 2014

1. Knihovní fondy

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2014 byl 119.854 knihovních jednotek, z toho tvoří 24.854 k.j. výměnný fond RKC.

Přírůstek činil celkem 3.341 svazků

z toho bylo:

1.286 svazků naučné literatury pro dospělé čtenáře

1.288 svazků beletrie pro dospělé čtenáře

114 svazků naučné literatury pro mládež

610 svazků beletrie pro mládež

43 ostatních dokumentů (CD, CDR, DVD)

Úbytek (odpis) knih činil 5.375 svazků, vyřazeny byly především opotřebované a poškozené knihy po aktualizaci s hledem na stěhování do budovy Petrinu.

Další činnosti – knihy byly podle potřeby přebalovány a přeznačovány, poškozené knihy byly podle možností vlastními silami opravovány.  Sjednoceno a upraveno bylo mezinárodní desetinné třídění pro lepší orientaci uživatelů ve fondu u 1.757 svazků. Sjednocovány a aktualizovány byly také elektronické záznamy knih a v nich používané národní autority.

2. Výpůjční činnost

Čtenáři (celkový počet): 2.267

z toho do 14 let: 727

Návštěvníci knihovny: 30.563

V průběhu 1 půjčovního dne přišlo do knihovny  v přepočtu 137 návštěvníků.

On-line služeb  využilo 59.703  návštěvníků.

Výpůjčky (celkový počet): 148.284

z toho:

ND           KD            MN             MK           OD

40.606   75.010    2.806       11.672         1.046

ND = naučná literatura pro dospělé

KD = beletrie pro dospělé

MN = naučná literatura pro mládež

MK = beletrie pro mládež

OD = ostatní dokumenty

Z celkového počtu výpůjček tvoří 17.144 výpůjčky periodik.

Uživatelé si v průměru za 1 půjčovní den vypůjčili 665 dokumentů.

3. Práce se čtenáři

Individuální práce se čtenáři

 • prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme z jiných knihoven žádali o 101 dokumentů, z toho bylo kladně vyřízeno 97 požadavků našich čtenářů. Sami jsme jiným knihovnám z našeho fondu zapůjčili 346 knih.
 • v rámci informační činnosti byly při zodpovídání dotazů využívány jak klasické informační zdroje (encyklopedie, slovníky, kartotéky), tak i zdroje elektronické
 • ve studovně uživatelé využívali kopírku a skener a získali tak  kopie vlastních  i knihovních materiálů
 • v dětském oddělení děti využívaly počítač s přístupem k elektronickým encyklopediím a multimediálním CDR.

Kolektivní práce se čtenáři

 • většina kolektivních akcí pro děti školního věku se uskutečnila na základě dohod se školami. Celkem jsme uspořádali 188 kulturních a vzdělávacích akcí pro 2.985 účastníků.
 • Děti školního věku a studenti 1. ročníků středních škol na knihovnických lekcích získávaly základy knihovnické gramotnosti a zkušenosti s prací s elektronickým katalogem.
 • Besedy pro školy měly následující témata:Ilustrátoři dětských knih, Regionální pověsti, Práce s encyklopediemi, Pátrámě s knihou,Velikonoce a tradice, Bajky, Co věděly prababičky, Povídání o Václavu Čtvrtkovi, maňáskové divadlo o správném chování ke knihám.
 • Pro studenty středních škol se uskutečnily 2 přednášky L. Martinka ze Slezské univerzity na téma Regionální literatura na Bruntálsku a exkurze s výkladem.
 • Pro mateřské školy proběhly besedy Čarujeme s pohádkou, Nejmilejší Večerníčky a Pohádky z Dobráčkova.
 • kulturní a společenská výročí roku byla propagována formou výstavek a nástěnek
 • 13. února se uskutečnilo Valentýnské tvoření se 14 účastníky a tvorba koláže s 25 účastníky
 • 20. března proběhlo zábavné Odpoledne s Ferdou Mravencem
 • 4. dubna děti při tradiční Noci s Andersenem opět nocovaly v knihovně a spolu s komisařem Vrťapkou podnikaly dobrodružná pátrání
 • 10. dubna se pro veřejnost uskutečnila ve spolupráci s Obchodní akademií multimediální přednáška M.Z. Kučery – Největší tajemství Třetí říše
 • 17. dubna měly děti možnost trávit Velikonoční prázdniny v knihovně
 • 9. května se uskutečnilo zábavné tvoření ke Dni matek
 • 29. května se uskutečnily besedy s O. Müllerem na téma Jak se vaří kniha
 • 11. – 17. června  proběhlo  3. Pasování prvňáčků všech bruntálských základních škol na čtenáře
 • Ve dnech 20. – 21. června v rámci projektu Bruntál – Štúrovo u nás bylo na návštěvě 20 dětí s doprovodem, nejúspěšnějších soutěžících, pro které byl společně s našimi soutěžícími připraven společný program a byla navázána bližší spolupráce
 • 8. října proběhlo v rámci Týdne knihoven Malování na chodníku, kterého se zúčastnilo 307 dětí
 • 29. listopadu se knihovna zúčastnila akce Den otevřených dveří na Petrině (Školní 2), čtenáři  a obyvatelé Bruntálu si mohli prohlédnout nové prostory knihovny před nastěhováním knihovního fondu.

4.  Činnost RKC    2014

 • pracovnice zabezpečovaly metodickou pomoc, poradenskou a konzultační činnost, nákup a zpracování knih pro 54 obsluhovaných knihoven, s nimiž Městská knihovna Bruntál  uzavřela smlouvy
 • revizi a aktualizace provedly v knihovnách v Břidličné, Hlince, Jindřichově, Malé Štáhli, Slezských Pavlovicích a Sosnové
 • celkový počet nakoupených knihovních jednotek byl 11.099
 • celkový počet zpracovaných knihovních jednotek byl 13.151, přírůstek cirkulačního fondu byl 2.467 sv., celkem bylo do neprofesionálních knihoven a knihoven expedováno 15.881 svazků ve 203 souborech. Při jejich sestavování bylo přihlíženo k požadavkům knihovníků, kteří si knihy rovněž rezervují v on-line katalogu na internetu
 • pracovnice pokračovaly v budování souborného regionálního katalogu v programu Verbis, který je dostupný prostřednictvím webového katalogu Portaro na internetu, v posílání záznamů do CASLIN za profesionální knihovny a ve zprostředkování MVS neprofesionálním knihovnám v rámci regionu.

5.  Další činnost

 • v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda (CP) pokračovala v činnosti městské pobočka knihovny s půjčovnou zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele
 • ve studovně pokračovalo poskytování informačních a reprografických služeb, uživatelé v ní využívali přístup k internetu a probíhal v ní prodej vyřazených knih, časopisů a gramodesek
 • v zimním období byla v provozu šatna, ve které probíhala výměnná burza knih pro čtenáře a obyvatele města,
 • zbylé dokumenty byly předány p. Skrutkové pro Diakonii Broumov, sběrné místo Václavov
 • pracovnice se zúčastňovaly odborných školení pořádaných Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě
 • získali jsme granty Městského úřadu Bruntál na Pasování prvňáčků , vydání leporela o Bruntále a na projekt Poznej své spřátelené město Štúrovo
 • v průběhu prosince probíhalo balení a stěhování knihovních fondů do zrekonstruovaných prostor  v Petrině.