Statistika 2013

1. Knihovní fondy

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013 byl 119.175 knihovních jednotek, z toho tvoří 21.668 k.j. výměnný fond RKC.

Přírůstek činil celkem 3.343 svazků

z toho bylo:

1.218 svazků naučné literatury pro dospělé čtenáře

1.327 svazků beletrie pro dospělé čtenáře

94 svazků naučné literatury pro mládež

607 svazků beletrie pro mládež

97 ostatních dokumentů (CD, CDR, DVD)

Úbytek (odpis) knih činil 3.193 svazků, vyřazeny byly především opotřebované a poškozené knihy a také část fondu gramodesek s ohledem na plánované stěhování do budovy Petrinu.

Další činnosti – knihy byly podle potřeby přebalovány a přeznačovány, poškozené knihy byly podle možností vlastními silami opravovány. Celkem bylo přebaleno a opraveno 2.328 svazků knih a u 2.613 svazků bylo sjednoceno a upraveno mezinárodní desetinné třídění pro lepší orientaci uživatelů ve fondu.

2. Výpůjční činnost

Čtenáři (celkový počet): 2.271

z toho do 14 let: 586

Návštěvníci knihovny: 36. 801

V průběhu 1 půjčovního dne přišlo do knihovny  v přepočtu 140 návštěvníků.

On-line služeb  využilo 60.776  návštěvníků.

Výpůjčky (celkový počet): 137.868

z toho:

ND           KD            MN             MK           OD

33.758   70.446    3.619       13.158    1.015

ND = naučná literatura pro dospělé

KD = beletrie pro dospělé

MN = naučná literatura pro mládež

MK = beletrie pro mládež

OD = ostatní dokumenty

Z celkového počtu výpůjček tvoří 15.872 výpůjčky periodik.

Uživatelé si v průměru za 1 půjčovní den vypůjčili 569 dokumentů.

3. Práce se čtenáři

Individuální práce se čtenáři

 • prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme z jiných knihoven žádali o 78 dokumentů, z toho bylo kladně vyřízeno 66 požadavků našich čtenářů. Sami jsme jiným knihovnám z našeho fondu zapůjčili 323 knih.
 • v rámci informační činnosti byly při zodpovídání dotazů využívány jak klasické informační zdroje (encyklopedie, slovníky, kartotéky), tak i zdroje elektronické
 • ve studovně uživatelé využívali kopírku a skener a získali tak  kopie vlastních  i knihovních materiálů
 • v dětském oddělení děti využívaly počítač s přístupem k elektronickým encyklopediím a multimediálním CDR.

Kolektivní práce se čtenáři

 • většina kolektivních akcí pro děti školního věku se uskutečnila na základě dohod se školami. Celkem jsme uspořádali 290 kulturních a vzdělávacích akcí pro 2.557 účastníků.
 • Děti školního věku a studenti 1. ročníků středních škol na knihovnických lekcích získávaly základy knihovnické gramotnosti a zkušenosti s prací se starým a novým elektronickým katalogem.
 • Besedy pro školy měly následující témata:Práce s encyklopediemi, Regionální pověsti, České Velikonoce, Setkání s baladou, Pátráme s knihou, Povídání o Pepiášovi, České Vánoce, Mýty a legendy, Macourkoviny, Pohádky V. Čtvrtka, Čarování s pohádkou, Bajky, Drakologie, Pohádka jako literární žánr, Literární druhy a žánry.
 • Pro mateřské školy to byla beseda Čarování s pohádkou.
 • Pro Timotei Bruntál, dům na půl cesty se uskutečnila exkurze s výkladem.
 • kulturní a společenská výročí roku byla propagována formou výstavek a nástěnek
 • na začátku února se uskutečnilo Valentýnské tvoření s 23 účastníky a kolektivní tvorba koláže s 25 účastníky
 • Březen – měsíc čtenářů – na konci měsíce Velikonoční tvoření. Dětské oddělení se připojilo k projektu „Lovci perel“ pořádaném Knihovnou města Hradec Králové. Naše čtenářka obsadila v červnu při vyhodnocení v Hradci Králové výsledné 2. místo.
 • v noci z 5. na 6. dubna u nás proběhl už 10. ročník Noci s Andersenem, tentokrát s tematikou Podmořského světa
 • 15. dubna proběhla v rámci oslav města beseda s panem Josefem Cepkem ke knize o Bruntále
 • 30. dubna se 26 dětí vyřádilo na čarodějnickém odpoledni
 • 9. května tvořilo 17 dětí dárečky ke Dni matek
 • 14. května se uskutečnila beseda s Lucií Seifertovou pro 4. třídy ZŠ
 • 11. – 26. 6. jsme pokračovali v 2. Pasování prvňáčků na čtenáře – celkem 11 tříd
 • 16. srpna navštívili knihovnu účastníci příměstského tábora, pro které byly připraveny kvízy a hry
 • 27. září se uskutečnila beseda s Janem Opatřilem nad jeho knihami o Kapříkovi Meltlíkovi
 • k 17.ročníkuTýdne knihoven jsme připravili Podzimní tvoření s 41 účastníky a zahájena byla Výměnná burza knih.
 • 3. října se uskutečnilo Autorské čtení studentky Elišky Beranové, bruntálské rodačky
 • 24. října proběhla přednáška PhDr. Tomáše Niesnera o historii města Bruntálu k výročí města
 • 5. prosince se konaly Hrátky s čerty, kterých se zúčastnilo20 dětí.

4.  Činnost RKC    2013

 • pracovnice zabezpečovaly metodickou pomoc, poradenskou a konzultační činnost a nákup a zpracování knih pro 54 obsluhovaných knihoven, s nimiž Městská knihovna Bruntál uzavřela smlouvy
 • revizi a aktualizace provedly v knihovnách v Andělské Hoře, Karlovicích, Roudně, Široké Nivě a Velké Štáhli
 • celkový počet nakoupených knihovních jednotek byl 10.598
 • celkový počet zpracovaných knihovních jednotek byl 13.245, přírůstek cirkulačního fondu byl 2.713 sv., celkem bylo do neprofesionálních knihoven a knihoven expedováno 15.131 svazků ve 204 souborech. Při jejich sestavování bylo přihlíženo k požadavkům knihovníků, kteří si knihy rovněž rezervují v on-line katalogu na internetu.
 • knihovny v Krasově,Starých Heřminovech, Jindřichově, Janově, Světlé Hoře, Liptani, Roudně, Malé Morávce a Slezských Rudolticích využívají licenci Edit-Opac KPwinSQL a jsou tak připojeny k regionálnímu katalogu
 • pracovnice pokračovaly v budování souborného regionálního katalogu, který je dostupný na internetu, v posílání záznamů do CASLIN za profesionální knihovny a ve zprostředkování MVS neprofesionálním knihovnám v rámci regionu.

5.  Další činnost

 • v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda (CP) pokračovala v činnosti městské pobočka knihovny s půjčovnou zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele
 • ve studovně pokračovalo poskytování informačních a reprografických služeb, uživatelé v ní využívali přístup k internetu
 • v zimním období byla v provozu šatna, ve které probíhala výměnná burza knih pro čtenáře a obyvatele města, kteří přinesli cca 3.500 svazků knih
 • ve studovně probíhal prodej vyřazených dokumentů
 • pracovnice se zúčastňovaly odborných školení pořádaných Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě
 • získali jsme grant Ministerstva kultury ČR na novou verzi knihovnického programu Verbis včetně uživatelsky přívětivějšího čtenářského katalogu Portaro
 • získali jsme grant Městského úřadu Bruntál na Pasování prvňáčků na čtenáře.