Statistika 2012

1. Knihovní fondy

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2012 byl 116.343 knihovních jednotek, z toho tvoří 18.955  k.j. výměnný fond RKC.

Přírůstek činil celkem 3.508 svazků

z toho bylo:

995 svazků naučné literatury pro dospělé čtenáře

1.471 svazků beletrie pro dospělé čtenáře

111 svazků naučné literatury pro mládež

557 svazků beletrie pro mládež

374 ostatních dokumentů

Úbytek (odpis) knih činil 2.030 svazků, vyřazeny byly především opotřebované a poškozené knihy a také část fondu gramodesek s ohledem na plánované stěhování do budovy Petrinu.

Retrokonverze – dokončili jsme zápis fondu gramodesek do elektronického katalogu.  Pokračovali jsme se zápisem fondu regionálních dokumentů do elektronického katalogu.

Další činnosti – knihy byly podle potřeby přebalovány a přeznačovány, poškozené knihy byly podle možností vlastními silami opravovány.

2. Výpůjční činnost

Čtenáři (celkový počet): 2.323

z toho do 14 let: 590

Návštěvníci knihovny: 37. 720

V průběhu 1 půjčovního dne přišlo do knihovny  v přepočtu 146 návštěvníků.

On-line služeb  využilo 61.760  návštěvníků.

Výpůjčky (celkový počet): 146.356

z toho:

ND          KD          MN        MK         OD

35.640   72.419   4.613       16.144   1.092

 

ND = naučná literatura pro dospělé

KD = beletrie pro dospělé

MN = naučná literatura pro mládež

MK = beletrie pro mládež

OD = ostatní dokumenty

Z celkového počtu výpůjček tvoří 16.448 výpůjčky periodik.

Uživatelé si v průměru za 1 půjčovní den vypůjčili 607 dokumentů.

3. Práce se čtenáři

Individuální práce se čtenáři

 • prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme z jiných knihoven žádali o 88 dokumentů, z toho bylo kladně vyřízeno 78 požadavků našich čtenářů. Sami jsme jiným knihovnám z našeho fondu zapůjčili 221 knih
 • v rámci informační činnosti byly při zodpovídání dotazů využívány jak klasické informační zdroje (encyklopedie, slovníky, kartotéky), tak i zdroje elektronické
 • ve studovně uživatelé využívali kopírku a skener a získali tak  kopie vlastních  i knihovních materiálů
 • v dětském oddělení děti využívaly počítač s CD mechanikou, na kterém měly možnost samy hledat v elektronických encyklopediích a pracovat s rozrůstající se sbírkou multimediálních CDR.

Kolektivní práce se čtenáři

 • většina kolektivních akcí pro děti školního věku se uskutečnila na základě dohod se školami. Celkem jsme uspořádali 318 kulturních a vzdělávacích akcí pro 2.741 účastníků.
 • kulturní a společenská výročí roku byla propagována formou výstavek a nástěnek
 • v noci z 30. na 31. března jsme se připojili k celostátní akci Noc s Andersenem, tentokrát na téma Strašidla a jiné pohádkové bytosti
 • 5. – 6. 4. 2012 – pro dětské čtenáře a návštěvníky bylo připraveno Velikonoční tvoření
 • 17. 05. 2012 – beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou
 • 20. 6. 2012 – 1. Pasování prvňáčků na čtenáře
 • Den otevřených dveří byl v knihovně vyhlášen 27. 9. 2012
 • tradiční malování na chodníku proběhlo 3. a 9. října
 • u příležitosti 65. výročí otevření Městské knihovny v Bruntále byla vyhlášená dílčí amnestie pro dlužníky
 • v rámci akce Týden knihoven 2012 se dne 11. 10. 2012 uskutečnila přednáška na téma Grafologie, přednášející Dagmar Kravčíková
 • 12. 12. 2012 – setkání s bývalými pracovníky knihovny u příležitosti 65. výročí české knihovny v Bruntále

4.  Činnost RKC    2012

 • pracovnice zabezpečovaly metodickou pomoc, poradenskou a konzultační činnost a nákup a zpracování knih pro 54 obsluhovaných knihoven, s nimiž Městská knihovna Bruntál uzavřela smlouvy
 • revizi a aktualizace provedly v knihovnách v Leskovci nad Moravicí, Krasově a Rudné pod Pradědem. Pouze aktualizace proběhla ve Dvorcích, Osoblaze a Břidličné
 • celkový počet nakoupených knihovních jednotek byl 10.470
 • celkový počet zpracovaných knihovních jednotek byl 13.113 (nákup + dary)
 • přírůstek cirkulačního fondu byl 2.493 sv., celkem bylo do neprofesionálních knihoven a knihoven expedováno 14.128 svazků ve 202 souborech. Při jejich sestavování bylo přihlíženo k požadavkům knihovníků, kteří si knihy rovněž rezervují v on-line katalogu na internetu.
 • knihovny v Krasově a Starých Heřminovech, Jindřichově, Janově, Světlé Hoře, Liptani a Roudně a Malé Morávce využívají licenci Edit-Opac KPwinSQL a jsou tak připojeny k regionálnímu katalogu
 • pracovnice pokračovaly v budování souborného regionálního katalogu, který je vystaven na internetu a ve zprostředkování MVS neprofesionálním knihovnám v rámci regionu.

5.  Další činnost

 • v  Domově Pohoda (DP) pokračovala v činnosti městské pobočka knihovny s půjčovnou zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele
 • ve studovně pokračovalo poskytování informačních a reprografických služeb, uživatelé v ní využívali přístup k internetu
 • v zimním období byla v provozu šatna, ve které probíhala výměnná burza knih pro čtenáře a obyvatele města
 • ve studovně probíhal prodej vyřazených dokumentů
 • pracovnice se zúčastňovaly schůzek k přípravě oslav výročí města
 • pracovnice studovny se podílela na zpracování přehledu regionálních osobností  a osobností města pro publikaci k výročí Bruntálu
 • pracovnice se zúčastňovaly odborných školení pořádaných Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě.