Výroční zpráva 2015

1. Knihovní fondy
Stav knihovního fondu byl k 31. 12. 2015 – 124.860 knihovních jednotek (k. j.), z toho tvoří 26.307 k. j. výměnný fond RKC.

P ř í r ů s t e k  samotné městské knihovny činil celkem 3.484 svazků
z toho bylo:
1.190 svazků naučné literatury pro dospělé čtenáře
1.326 svazků beletrie pro dospělé čtenáře
158 svazků naučné literatury pro mládež
706 svazků beletrie pro mládež
104 ostatních dokumentů (CD, CDR, DVD)

Ú b y t e k (odpis) knih činil 404 svazků, vyřazeny byly opotřebované knihy případně zaplacené ztráty.

D a l š í   č i n n o s t i

 • knihy byly podle potřeby přebalovány a přeznačovány, poškozené knihy byly podle možností vlastními silami opravovány (téměř 1.900 svazků)
 • sjednoceno a upraveno bylo mezinárodní desetinné třídění pro lepší orientaci uživatelů ve fondu u 1.100 svazků.
 • sjednocovány a aktualizovány byly také elektronické záznamy knih a v nich používané národní autority (jmenné, věcné, chronologické, geografické, klíčová slova).
 • knižní dary čtenářů a obyvatel Bruntálu byly probírány, porovnávány se stavem našeho knižního fondu a podle výsledku pak byly vyměněny za opotřebované exempláře, nově zařazeny nebo použity na knižní burzu

2. Výpůjční činnost
Č t e n á ř i (celkový počet): 2.341
z toho do 14 let: 753
Návštěvníci knihovny: 35.767
V průběhu 1 půjčovního dne přišlo do knihovny v přepočtu 162 návštěvníků.
On-line služeb využilo 67.853 návštěvníků.

V ý p ů j č k y (celkový počet): 170.046
z toho:
ND              KD          MN          MK          OD
42.837    84.515   4.779      18.117      1.061
ND = naučná literatura pro dospělé
KD = beletrie pro dospělé
MN = naučná literatura pro mládež
MK = beletrie pro mládež
OD = ostatní dokumenty
Z celkového počtu výpůjček tvoří 18. 737 výpůjčky periodik.
Uživatelé si v průměru za 1 půjčovní den vypůjčili 769 dokumentů.

3. Práce se čtenáři

I n d i v i d u á l n í   práce se čtenáři

 • prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme z jiných knihoven žádali o 89 dokumentů, z toho bylo kladně vyřízeno 86 požadavků našich čtenářů. Sami jsme jiným knihovnám z našeho fondu zapůjčili 360 knih.
 • v rámci informační činnosti byly při zodpovídání dotazů využívány jak klasické informační zdroje (encyklopedie, slovníky, kartotéky), tak i zdroje elektronické
 • ve studovně uživatelé využívali kopírku a skener a získali tak  kopie vlastních  i knihovních materiálů
 • v dětském oddělení děti využívaly deskové hry
 • návštěvníci byli seznamování s vyhledáváním prostřednictvím nových dotykových katalogů
 • imobilním návštěvníkům byla poskytována donášková služba knih
 • studenti využívali možnost objednání si odborné literatury ke studiu prostřednictvím emailu a tyto knihy pro ně byly k danému datu nachystány

K o l e k t i v n í  práce se čtenáři

 • většina kolektivních akcí pro děti školního věku se uskutečnila na základě dohod se školami. Celkem jsme uspořádali 228 kulturních a vzdělávacích akcí pro 5.459 účastníků.
 • pro mateřské školy se uskutečnilo Pohádkové vyprávění, Hrajeme si s pohádkou a Hrátky s písmeny
 • děti školního věku a studenti 1. ročníků středních škol na knihovnických lekcích získávali základy knihovnické gramotnosti a zkušenosti s prací s elektronickým katalogem. Besedy pro školáky měly tato témata: Regionální pověsti, Velikonoce v české kultuře, Pátráme s knihou, Bajky, Naši ilustrátoři, Macourkoviny, Loutky a loutkářství, Povídání o Václavu Čtvrtkovi, Mýty a legendy, Pohádka jako literární žánr, Draka je lepší pozdravit (etiketa), o Pepiášovi, České vánoce, maňáskové divadlo o správném chování ke knihám
 • pro družinu pořad Čteme i v družině
 • 12. února se uskutečnilo Valentýnské tvoření
 • v březnu jsme se zapojili do celostátní akce Březen – měsíc čtenářů
 • 27. března jsme prožili v budově Petrina první čarovnou Noc s Andersenem, tentokrát ve spolupráci se školními dětmi a Střediskem volného času
 • 2. dubna se konalo Velikonoční tvoření
 • 18. dubna u příležitosti Mezinárodního dne památek se knihovna připojila ke Komentované prohlídce zrekonstruované budovy Petrina
 • 6. května tvoření ke Dni matek
 • 17. června bylo v městské knihovně ve Městě Albrechticích setkání knihovníků regionu
 • 15.-23. června proběhlo slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře ( 17 tříd) v aule Petrina za přítomnosti představitelů Městského úřadu v Bruntále
 • v říjnu jsme se zapojili do celostátní akce Týden knihoven
 • 7. října proběhl Workshop Jiřího Fixla o knižní ilustraci
 • 16.-17. října navštívili soutěžící v rámci projektu Bruntál – Štúrovo – zahraniční město a knihovnu
 • 29. října na Podzimním tvoření vyráběly děti podzimní výzdobu
 • 23. listopadu ve studovně vystoupil Jan Rejžek se svým Hudebním kaleidoskopem
 • 17. prosince proběhlo Vánoční tvoření
 • v prostorách knihovny měli návštěvníci možnost shlédnout výstavy: Cesta ke svobodě (ve spolupráci s Klubem Za starý Bruntál), Obrázky Jiřího Fixla, Kresby žáků 1. tříd, Česko a české země na mapových pohlednicích (pražská výstava), Bruntálské věže (práce žáků ZUŠ Bruntál)

4.  Činnost RKC    2015

 • pracovnice zabezpečovaly metodickou pomoc, poradenskou a konzultační činnost, nákup a zpracování knih pro 53 obsluhovaných knihoven, s nimiž Městská knihovna Bruntál  uzavřela smlouvy
 • revizi a aktualizace provedly v knihovnách v Lomnici, Zátoru, Andělské Hoře, Bílčicích, Osoblaze a Vysoké
 • celkový počet nakoupených knihovních jednotek byl 11.211
 • celkový počet zpracovaných knihovních jednotek byl 13.374 (nákup + dary)
 • přírůstek cirkulačního fondu byl 2.184 sv., celkem bylo do neprofesionálních knihoven a knihoven expedováno 17.158 svazků ve 224 souborech. Při jejich sestavování bylo přihlíženo k požadavkům knihovníků, kteří si knihy rovněž rezervují v on-line katalogu na internetu
 • pracovnice pokračovaly v budování souborného regionálního katalogu v programu Verbis, který je dostupný prostřednictvím webového katalogu Portaro na internetu, v posílání záznamů do CASLIN za profesionální knihovny a ve zprostředkování MVS neprofesionálním knihovnám v rámci regionu.

5.  Další činnost

 • v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda (CP) pokračovala v činnosti městské pobočka knihovny s půjčovnou zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele
 • ve studovně pokračovalo poskytování informačních a reprografických služeb, uživatelé v ní využívali přístup k internetu a probíhal v ní prodej vyřazených  časopisů
 • pracovnice se zúčastňovaly odborných školení pořádaných Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě
 • získali jsme granty Městského úřadu Bruntál na Pasování prvňáčků, Workshop Jiřího Fixla a na projekt Poznej své spřátelené město Štúrovo